บันทึกหมาก คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549 - TR 02 :ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย
 :นเรศ บำรุงสุข
ผลคะแนน : ขาวชนะ 28-36
การแข่งขัน :

คัดเลือกตัวแทนฯ 2549

รอบ :รอบชิงที่ 3 กระดานแรก
ลำดับหมาก :
c4e3f4c5d6f3e6c3d3e2b6f5d2f6b5c1c2b3d1e1 g5b4a4a3a2g6g4c6g3b1f7e7e8h4c7d7h6h5h3f8 c8d8b7a6b2a1a5a8f2f1g8b8a7h8g7h7g1h2g2h1