บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 - TR 01 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 27-37
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2007

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
ลำดับหมาก :
d3c3c4c5f6e3c6f5f4g5h4h6f3g4h3g3b5d6e6a6 a4g6h2f7c2d7e2f2d2e1c7a5a7e7f8e8d8b6b4b3 a3c8b8g2g8d1g1b7f1h1h5c1b2g7a8a1h7h8a2b1