บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2007 - TR 05 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
e6f6f5f4g4e7f3d6c5c4c6e3c3b5d2g5h6b6f7h5
d3d7h4g6e8d8c8c7h7g3h3b4b3c2a6f8g8a5a4e2
f2b7a8b8a7h8g7f1g2g1h1h2c1b1a1a2a3b2e1d1