บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2007 - TR 06 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5d6c4d3c3f4e6b3c2e3d2b4c5c6d7b6a6f6b5a5
f2f7g3e7c7g4f8f3e2h3g6g5e8a7h6h5a3a4a8b7
b8e1h4d1c1b1b2a1a2h7g1f1h2h1g2g8h8g7d8c8