บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2007 - TR 07 :Kwan Soo Kim
 :ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์
ผลคะแนน : ดำชนะ 44-20
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
c4e3f5e6f4c5d6c6f7f3d3e7b5b3b4a4d2a3b6g5
h6g4a5f2c3h5c7d1f8d7a6c8d8c2e8g8f6b8b7g6
g3h3e2a8a7e1b1b2c1a1a2h7h4g7h8h2g2h1g1f1