บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2007 - TR 08 :ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์
 :Kwan Soo Kim
ผลคะแนน : ขาวชนะ 25-39
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5f4g5g6f3f7f8h5d6d3g4e7c6h3h4
d7c8d2b3f2h6h7c3b5e1c1b6c2e2b4c7d8f1e8a3
d1b1a4b2a6g2a1a2b7a5b8a8a7g8h1g3g1h2g7h8