บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 13 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Agata Wozniak
ผลคะแนน : ดำชนะ 50-14
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 1
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6g5c6e3d7b4c5f7d2c1d1e1c2b1 f3e2f2g4e6b5b3e7f1g1g3h4e8c8d8f8c7b8b6a3 a4a6a2a5a7b7a8b2g8g7a1h2h3h1h7h8h6h5g2g6