บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 15 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 23-41
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 2
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7f7d6d8h6c6g6c3f8c5e8g8d7c7c4 d3b6e3f3g4h5g3b8b5b3b4a3a4a5h3h4h7b7g7c2 a6c8a8h8d2h2c1b2g2g1h1f1e1d1e2f2b1a1a2a7