บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 18 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Takuji Kashiwabara
ผลคะแนน : ขาวชนะ 30-34
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 4
ลำดับหมาก :
f5d6c4d3c3f4c5b3c2b4e3e6b6c6b5f6g3a6g5a4 a3d2c1g6e2f3d7g4c7c8e8f2f7f8h4e1e7h6h5d8 d1f1g1h3g2h7a5b2a1b1a2h2a7h1b7g8g7b8a8h8