บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 32 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Sebastien Barre
ผลคะแนน : ขาวชนะ 25-39
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 10
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4c5b3c2e3d2c6b4a3g3g4b5a4f2e2 f3c1e1h3a6f1g1g5e7b6c7c8a7d7h6e6g6f6h5h4 h2f8f7g8b7a5a2d1b1a8e8a1b2h1g2d8b8g7h8h7