บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 33 :เปี่ยมรัตน์ ไำกรก่อกิจ
 :Nicky Van Den Biggelaar
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 10
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4b3c6f4e6c5b5a6e3f3b4b6a5d7d2f7 c2e2a4d1a7c7e7c1f1e1b1a2g5g3d8c8f6g6g4g2 h6e8f2h3b7b2a1a3h1g7h8h7g8h4h5h2g1a8b8f8