บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 35 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Christian Gardebrink
ผลคะแนน : ขาวชนะ 13-51
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 11
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4e6f6e3c5c6b5d7e7b6a6c7e8d8f3 f8b4g3g4a4c8b8a5a7f2a3f7h3h5g8g5b3d2e1e2 h4g6c2f1d1h6b7h2g2c1b2a1b1a2h1g1h7a8h8g7