บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2008 - TR 02 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 43-21
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2008

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
ลำดับหมาก :
c4c3d3c5e6e3b4b5c6d6a5a3a4b6e7d7a2f8a6f4 c2c7f6b3d2e2f5d1f2f3c1g5g6f1g3h4h5g4e8d8 h6f7g7a7a8h8b8b7c8b1g2b2h3h7g8h2a1h1e1g1