โครงการสัมมนาและมอบกระดานโอเทลโล่สู่สถาบันการศึกษา
เขียนโดย Thai Othello   

         เนื่องจากทางชมรมหมากกระดานโอเทลโล่ (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากบริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัดและบริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด ได้มีโครงการเผยแพร่กีฬาหมากกระดานโอเทลโล่ให้กับสถาบันต่าง ๆเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างทักษะทางความคิด ซึ่งทางชมรมได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายแรก คือ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 67 แห่ง กลุ่มโรงเรียนสาธิต 14 แห่ง และกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร 115 แห่ง รวม 196 แห่ง

         ทางชมรมได้จัดงานสัมมนาเพื่อแนะแนวกลยุทธ์การเล่นหมากกระดานโอเทลโล่ขั้นพื้นฐานและมอบกระดานขึ้นในวันที่ 27สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมจอห์น23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา) ระหว่างเวลา 12.30 - 17.00 น. ในงานครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนต่างๆมากถึง 43 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนผู้ร่วมงานถึง 172 คน

คุณกิตติชัย ไกรก่อกิจ ขณะกล่าวเปิดงาน

         รูปแบบของงาน ในช่วงเปิดงานจะเป็นพิธีการมอบกระดานให้กับสถาบันต่างๆที่เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด เป็นผู้มอบกระดาน ในช่วงที่สองจะเป็นการบรรยายประวัติความเป็นมาของชมรม กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา วิธีการเล่น รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้คุณครู และนักเรียนที่มาร่วมงานได้ทดลองเล่นโอเทลโล่กันบนกระดานจริง โดยมีทีมงานของชมรมคอยแนะนำอยู่ตลอดทั้งงาน

อธิบายวิธีการเล่น และกลยุทธ์ต่างๆ

ทดลองเล่นบนกระดานจริง

         งานสัมมนาในรูปแบบนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของชมรม ซึ่งทางชมรมก็หวังว่าอนาคตหมากกระดานโอเทลโล่ในประเทศไทยจะเป็นที่แพร่หลายสู่เยาวชน เพื่อยกระดับหมากกระดานโอเทลโล่ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต