บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 01 :ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 24-40
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :ชิงชนะเลิศ ดิวิชั่น1 กระดานแรก
ลำดับหมาก :
c4c5d6c3e6f4e3f5d3f2e2f3d2d1e1c1c2f1f6c6  b5e7b3d7b4b6g4f7g6h3g5h4c7h5d8a3a6g3a5b1 e8b2h6g7g2f8h2a4h7c8a1h1g1a2b8h8g8a8b7a7