บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 08 :ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์
 :มนัญญา พุทธสมบัติ
ผลคะแนน : ดำชนะ 58-6
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :ชิงที่ 3 ดิวิชั่น 1 กระดานที่ 3
ลำดับหมาก :
f5d6c4d3c5f4e3c3f3b6b5g4e6f6d2e1c1c6b4e2 c7a4a3a6b3d7d8e8f8d1e7b1f7c2g6h7h5g7g5h6  h3g3h8g8h4b7a8a2a7a5a1b8f1f2c8g1g2h2h1b2