บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 10 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Yukiko Tatsumi
ผลคะแนน : ดำชนะ 37-27
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 1
ลำดับหมาก :
f5d6c4d3c3f4f6f3e6e7d7g6d8c5c6c7c8b6a5b5
b4c2g5a4a3b3d2e3c1a7h6f8e8b8a2f7g4g3g7h4
h5h8g8h7a8d1e1b1e2f1f2g2a6b7h1h3h2b2g1a1