บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 13 :Takamune Iijima
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 24-40
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 2
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3c5g6f3g5g3d3e2c4c3b5a6d2e1d6c2
b4a5b3a4f2g4d1c1f1h6b1g2h5h4a2b6c6a3a7h7
g7h8e7f7f8g8d7e8c7c8h1g1h2a1b2h3b7a8b8d8