บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 16 :นิดา พัฒรากุล
 :Donato Barnaba
ผลคะแนน : ขาวชนะ 14-50
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 2
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7f7d6e8h6h4g6f3h5c7h3e3d3c6c5
c2g4g3d7b4b5d8a3c3c4b3c8b8g8a5b6a6c1d2a2
b1a1b2d1e1f1e2g7h8f8h7a8h2f2g2a4g1h1a7b7