บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 17 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Tintin Eng
ผลคะแนน : ดำชนะ 41-23
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 3
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4e3f3g4g5f6g3f2e6g6e2h6c5f1d1
b6h5h3h7e7c2c1d2e1f7f8d8c6b5e8c7a5d7b4a3
a4b2b3g8b8a2b7c8h8a6a1g1g7h4h1b1h2g2a7a8