บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 21 :Masaki Takizawa
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 27-37
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 4
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6f3e6e7d7g6f8f7g5h6h4g4h3c5
c6e8h5g3d8h2d2b6e3b5f2b4c7f1a3c2c1d1a4a6
e1b1g2e2g8b3g7h7b2b8a2b7a8c8a7h8a5a1g1h1