บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 24 :นิดา พัฒรากุล
 :Ilya Shifman
ผลคะแนน : ขาวชนะ 13-51
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 4
ลำดับหมาก :
f5d6c4d3c3f4f6b4e3f3b5e6a5e2c5c6g4g3e1d2
f2f1c1b3c2a3h3g5h4g6b6h5a4d1g1b2c7a2d7h2
f7f8h7d8c8a6e7e8g8g7b7a7b1a1a8b8g2h1h6h8