บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 33 :Alison Turner
 :นิดา พัฒรากุล
ผลคะแนน : ขาวชนะ19-45
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6g5c6e3e2c5g4h3b6g3f2f3e7d7
e8f7h6g6h4h5h2g7c7e6f8h8g2g8h7h1g1f1e1d8
d2c2b1c1d1b5b3c8a5a7a6a4b7b4a2b8a3a1b2a8