บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 34 :Takuji Kashiwabara
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ดำชนะ 46-18
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 8
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3c5c4e7c6e2f3g4g5d6e8g6f7d7h6b5
a6a4b6f8c8c3d3h5a5d8g8c2a3h7g3b7c7a7b4b3
h3a2e1f1g1f2d2c1g2h1d1g7h8h4h2a8b8a1b1b2