บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 37 :นิดา พัฒรากุล
 :Sharon Katzman
ผลคะแนน : ดำชนะ 63-1
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 8
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7f7c5e8h6h4g6g4h5h7d7d6d8f8c7
c8g7e3d3c2f3h8h3g8f2h2c3g3c1b7b8a8a7c6c4
b5a5a6a4b6g2b4f1a3a2g1b3d2h1b2a1b1e2d1