บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 38 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Iain Barrass
ผลคะแนน : ดำชนะ 48-16
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 9
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4e3c6d3f6g4c4g6c3f7d2e6f2c7d7e7f3
b6h4b5d8e8b4a3a6e2a4g5a5h3g3h5f1a7f8c8h6
h7b8g7h8b3h2c1b2e1b7g8d1g1g2a8b1a1h1c2a2