บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 41 :Tom Schotte
 :นิดา พัฒรากุล
ผลคะแนน : ดำชนะ 33-31
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 9
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3c5g6g5f3g4h4h5h6g3h3e7d7d2c4c3
b4a3e8g7f7h2c1d3h1b5d6c6g2g8h8f8d8c7f2e1
c2e2b3a2a6a5b6h7c8d1f1b2a1b1a4b7a7g1a8b8