บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 49 :Karsten Feldborg
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 24-40
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7f7d6e8h6e3g6d7f3h4d3c6c7c5g4
g3f8h3b5a4b6c4h5h7b3c3b4c8g7c2d2f2a3a2e2
f1e1g2b1h8g8c1d1a1h1a5a6b7a8b8d8a7b2g1h2