บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 52 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Martin Ødegård
ผลคะแนน : ดำชนะ 36-28
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 13
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4d3d6g5g4f3e3h4c2f2c3c4e2d1b5c7c5
c6e7b4b6g6c8f7f1e1c1d8g1d7d2b2g3b8e8f8h3
h2b3a6a5a4h5h6g8h8h7a3h1g2a2a1b1g7b7a7a8