บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 55 :Geoff Hubbard
 :นิดา พัฒรากุล
ผลคะแนน : ขาวชนะ 23-41
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 13
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7e3g6d3c6d6h5f3c5h6h7f7h4c4f8
b5a4a6b4d7a5a3b6e8d8a7g4c7c3d2b3c2b2b1a1
a2a8g8c1c8b7h3h2g3e2f2f1g7h8b8g2d1e1g1h1