ปรับคณะกรรมการใหม่ ประจำปี 2552
เขียนโดย Thai Othello   
Thai Othello 2009

           ในเดือนแห่งความรักปีนี้่ (กุมภาพันธ์ 2552) ทางชมรมหมากกระดานโอเทลโล่ (ประเทศไทย)ได้ทำการปรับคณะกรรมการและทีมงานใหม่ หลังจากการประชุม เพื่อทำการคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ผลสรุป ดังนี้

ประธานชมรม


-นายดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ

รองประธาน-นายธรรมธร ไกรก่อกิจ

เลขาธิการ-นางสาวปิยฉัตร ขนันทอง

-นางสาวอมรรัตน์ พรมมาศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-นางลดาวัลย์ ไพบูลย์ทรัพย์สิน

-นางสาวนงลักษณ์ ต่างประภา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


-นายอัคร เพชรมณี

คณะกรรมการ-นายพีระ มะหะสิทธิ์
  -นายอานนท์ หงษ์ทอง

>-นายโกสินทร์ อัคครุ่งเรือง

-นายวชิรพันธุ์ หุราพันธุ์

-นายดำรงค์ชัย ศิริรักษ์

-นายศิรินพ สุขพัฒนนิกูล

-นายธีรพล ศิลาวรรณ์

-นางสาวมนัญญา พุทธสมบัติ

ทีมงานเว็บไซต์ไทยโอเทลโล่-นายธรรมธร ไกรก่อกิจ

-นางพรรวินทร์เจษฎ์ กมลนาวิน


Dispong-New-Thai-Othello-Leader

นายดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ ประธานชมรมคนใหม่


          ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะไม่มีผลต่อกิจกรรมและการทำงานต่างๆของชมรม แต่จะพัฒนาให้กิจกรรมและการแข่งขันต่างๆดียิ่งๆขึ้นไป

กิจกรรมต่างๆและกำหนดการในปี 2552

1.
Sosuco Thailand Othello Championship 2009
21-22 มีนาคม 2552
2.
โครงการแนะนำหมากกระดานโอเทลโล่เข้าสู่สถาบันการศึกษา
พฤษภาคม-ธันวาคม 2552
3.
Sosuco Thailand Othello Open 2009
25-26 กรกฎาคม 2552
4.
Sosuco ‘3on3’ Othello Challenge 2009
17 ตุลาคม 2552
5.
ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน World Othello Championship 2009
พฤศจิกายน 2552
6.
โครงการจัดการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษา
ธันวาคม 2552