บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 11 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Seo Woo Yul
ผลคะแนน : ดำชนะ 35-29
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 2
ลำดับหมาก :
e6f4c3c4d3d6f5c2b3d2c5c6f3f7e3b4a4f6b5b6 e1g5d1g4h4e2f1f2g3c1g6a5f8h5e7d7c8d8h6b8 c7a3b1h2b7g8e8a8h8g2b2a1h3h1g1h7a7a6g7a2