บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 12 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Sebastien Barre
ผลคะแนน : ดำชนะ 41-23
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 2
ลำดับหมาก :
d3c5f6f5e6e3c3d2c6f4b5d6c4a5e2f3d7e7b6c2 a6b3b4a4g3c8a3f1g4c7f8g6g5h6f2h5f7d8e8h2 b8b7c1d1e1b1g7b2h3h8h4g8h1a8a1a2a7g2h7g1