บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 16 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Makoto Suekuni
ผลคะแนน : ขาวชนะ 19-45
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 4
ลำดับหมาก :
d3c5f6f5e6e3c4f7g6f4g5e7d6c6b5c7d7b3g3c3 f3c8b4a5a4a6b6a3f8g4h5f2f1a7e8d8b8h4h3h6 d2e2e1h2c2b2g2b1g7h8h7h1g1d1a1g8a2a8c1b7