บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 29 :Takuji Kashiwabara
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 18-46
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 11
ลำดับหมาก :
c4c3d3c5b2e3d6c6b5b4f6f5f3c2d7b6e6f4g4e2 g3c7a5g5f2d2h4e8c8a6a7a1a4d8e7b8d1c1e1b3 a3g6h7h3f7h6b7h8h5g7b1f1g2g1h1h2a2a8g8f8