บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2007 - TR 01 :Kwan Soo Kim
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 20-44
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2007

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานแรก
ลำดับหมาก :
c4c3d3e3d2c5b3e2f6c1c6e6d6a3f5b4f3g3d1e1
f1g1f2f4b2c2g4h4a2b6b5a5a4a6b7g5h5h6h2f7
e7e8a7a8g6c7d8d7f8h7g7h8g8h3g2h1b8c8b1a1