บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 16 :อมรรัตน์ พรมมาศ
 :นิดา พัฒรากุล
ผลคะแนน : ดำชนะ 50-14
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบชิงที่ 3 ดิวิชั่น 2 กระดานที่ 1
ลำดับหมาก :
c4e3f4c5d6f5e6d3f6c6b5d7e7b6c3f8d8a5b4g4 c7g5d2f7f2e8g8a3c8c2g3f3e2h3h6g6h7e1h5h4 h2g2h1g1f1b8a8g7h8b1b2a7b7a6b3d1c1a2a1a4