บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 17 :นิดา พัฒรากุล
 :อมรรัตน์ พรมมาศ
ผลคะแนน : ดำชนะ 34-30
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบชิงที่ 3 ดิวิชั่น 2 กระดานที่ 2
ลำดับหมาก :
d3c5e6f5f6e3f4f3e2g4g5h5g3d7h6c2h4g6c3d2 c4b4d1b3a5a4a3b2f7g8e8g7e7e1f1h7c8d6c6d8 c7b6a6b7b5a7a1a2a8b8c1b1h8f8h2h3f2g1h1g2