บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 18 :อมรรัตน์ พรมมาศ
 :นิดา พัฒรากุล
ผลคะแนน : ขาวชนะ 25-39
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบชิงที่ 3 ดิวิชั่น 2 กระดานที่ 3
ลำดับหมาก :
d3c5e6f5d6e3f4f3g6c3b5b6g4c6c4b4a4d7a5g3 f2f6e7a6g5a3b3c7d8f1e2e8f8f7c8h4h6h5h3a2 h7g2h1h2g1d2e1h8d1c2c1b2a7a8g8g7b1b8b7a1