บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 07 :Mathias Berg
 :Tamaki Miyaoka
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6d6c6e7f8f7e8h6c4c5d3e3g3g4c3d7
c7b6f2d8c8e2f1d2e1c1a6b3h3g5h5b4d1c2b1h4
h7h2h1g1b2a1a5a4b5g8h8g7a2a3g2f3a7b7a8b8