บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 14 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Christina Mitsi
ผลคะแนน : ดำชนะ 46-18
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 2
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4e6b4b3b5c5c6e3f3d7c7e7e2d2b6
f6c1d1e1a5a4a3c2a6d8e8f8f7g5c8b8g6g8h4h6
f2f1g4h5h3h2g3b7a8a7h8b2h7g7h1g2g1a2b1a1