บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 22 :Roberto Sperandio
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 4
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7f7d6d8h6c6g6h4h5h7f8g4c7c8d7
e8b8c5b6g7h3b4b5a4b7h2a5a6b3c2h8g8h1a3c4
a8a7e3f3c3d3d2e2f1d1e1g1f2c1g3b1b2a1a2g2