บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 31 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Karsten Feldborg
ผลคะแนน : ดำชนะ 33-31
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5d6f3g6e7f7e3d3h6e8c4c3c5g4g3f2
d2e2c7b6b5d7c2c1c6d8a6b3b4a3f8g8e1a4d1f1
a5a7b8g7b2h7g2h1g1a2b7h2h3h5h4a8c8h8b1a1