บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 35 :Tintin Eng
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 17-47
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 8
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7f7d6e8h6h4g6f3h5h7e3c3c4g3g4
d2e2c6h3h2f8g8c1f2f1c5c7d7c8d3b3b4a5c2d1
g7b6e1b5b2a2a3a4d8h8a7a6a1b1b8g2g1h1b7a8