บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 39 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :David Hand
ผลคะแนน : เสมอกัน 32-32
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 9
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4e6b3e2c5c6e3d2f6b5e7f3c2b4d1
g4d7c7f1c1a5a6e1f2b1a4g1a3b6a7h3g5b2g6h6
f8e8c8d8f7g3h4h5a1a2h1a8h2g2g7b8b7g8h7h8