บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 43 :Jan Kristian Haugland
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 22-42
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 10
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4c3d7f3d6g5e3g4c4d3d2f7e2c2b3e7e8
d1f1c1e1g1f2g3h4h6h3c8h5c6c5c7h7f8d8g6b5
b2g7h8g8g2a1b4b1a6a4h2h1a5a7b6b7a3a2b8a8