บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 47 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Matthias Berg
ผลคะแนน : ขาวชนะ 21-43* (คะแนนผิด)
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 11
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4d3c4c3f6e3c6c7b6d7b5b4e6a6a5a4f2
f3e2g5d2g4c2f7e7e1d1c1a3a2b3g3b7f1g2b2a1
b1a7c8e8d8g8b8a8f8g1h8g7g6h6h7h4h5h3h2h1