บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 50 :Nicky van den Biggelaar
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 40-24
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6d6g4f7c6e7g3g5d7f3h5h3e3d3c3b3
c4c7f8b6e8b4c5b5d8h4a6h6c8a7a4a5a8b7a3b8
a2h7c2g7d2d1h8g8h2c1b2a1e1f1f2g2e2h1g1b1